اعضاء گروه هم اندیشی قرآن و عترت موسسه

1- آقای مهندس امین اسدی ( دبیر کارگروه قرآن) قاری برجسته قرآن و کارشناس ارشد مدیریت

2- آقای محمدرضا فصیحی-- حافظ کل قرآن و دانشجوی دکترای معارف اسلامی

3- آقای مهندس مهدی دلاوری -- قاری برجسته قرآن و رئیس دوره ای کارگروه

4- آقای سید رضا شهیدی-- قاری قرآن و کارشناس ارشد معارف اسلامی

5- آقای علیرضا مکی آبادی--قاری قرآن و کارشناس ارشد معارف   دبیر آموزش و پرورش

6- آقای محمد زیدآبادی -- قاری قرآن و کارشناس ارشد حقوق

7- آقای مهندس ایمان اسدی- قاری قرآن و فعال قرآنی

8- خانم زهرا سادات شهیدی --حافظ کل قرآن و مدیر موسسه جامعه القرآن

9- خانم اعظم خدامی - فعال قرآنی و مدیر موسسه جامعه النور

10- خانم اعظم ستوده-- مدرس حوزه علمیه و استاد تفسیر

Template Design:Dima Group

Back to Top