چارچوب ارزشهای بنیادین 
موسسه فرهنگی معراج اندیشه از جهاد فرهنگی بمنظور:

توسعه و تعمیق هدفمند اصول و ارزشهای فرهنگ اسلامی جامعه براساس رهنمودها و گفتمان مقام معظم رهبری بصورت فراجناحی و دانش بنیان با تکیه بر همکاری و همدلی ، نوآوری و یادگیری مستمر اعضاء با استفاده از جذابیت های هنری.

ج : جذابیت های هنری
ه : هدفمند (برنامه محور)
ا: اصول و ارزشهای اسلامی
د: دانش بنیان
ف : فراجناحی
ر: رهنمودها (تبیین و توسعه رهنمودهای مقام معظم رهبری)
ه :همدلی و همکاری
ن : نوآوری
گ: گفتمان(تبیین و توسعه رهنمودهای مقام معظم رهبری)
ی: یادگیری

Template Design:Dima Group

Back to Top